Sightseeing Bus Tours

Kyoto (Kinkaku-ji, Ginkaku-ji, Kiyomizu-dera Temples, etc.)